ویس و خلاصه و فیلم کارگاه خون ۱۳۹۹ ( هاریسون ۲۰۱۸ – سیسیل ۲۰۱۶)