ویس مرور سریع مامایی و ژنیکولوژی ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰تومان

توجه : این محصول شامل ویس مرور سریع ( 12 ساعت ویس) دروس مامایی و ژنیکولوژی جهت آمادگی آزمون

پیش کاروزی و دستیاری پزشکی است

 

توصیه می شود پیش از استفاده از ویس مرور سریع، ویس کارگاه اصلی استفاده شود.