تکمیلی مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ اطفال همراه با ویس تست۱۳۹۷

۱۰۰,۰۰۰تومان

این مجموعه تکمیلی مجموعه تست و تمرین 300 اطفال بوده و شامل سوالات قطبی 1397 ( اردیبهشت ، تیر ، شهریور و آذر) دستیاری 1397 و سوالات منتخب ارتقا 1397 است.