مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ گوارش ۱۴۰۰ همراه با ویس تست مرور سریع

۲۱۰,۰۰۰تومان

این مجموعه شامل سوالات آزمون پره انترنی ، دستیاری ، قطبی از سال 1385 تا 1400 ، سوالات منتخب بورد 1398 ، 1399 ، 1400 ، سوالات منتخب ارتقا 1398 و 1400 ، سوالات کوتاه جواب از نکاتی که سوالی طرح نشده است و ویس تست مرور سریع 2 ساعته از کل کتاب می باشد.